مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: رضا راست منش, مهدی هدایتی, فرشته دستفروشان , سعید رضوانی خراسانی
کلیدواژه ها :
: 27005
: 30
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف: مطالعات حيوانی و کشت سلولی خواص مفيدی را برای اسيدلينولئيک مزدوج ( CLA ) گزارش کرده­اند که شامل کاهش وزن، کاهش توده چربی، افزايش پروتئين و کاهش تجمع چربی در بدن است. مطالعه حاضر به­منظور بررسی اثرات CLA بر وزن، ترکيب بدن و سطح سرمی لپتين و آديپونکتين بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد.

  مواد و روش­ها: اين کارآزمايی بالينی تصادفی دوسوکور در سال 1387 در پژوهشکده علوم غدد درون­ريز و متابوليسم دانشگاه علومپزشکی شهيد بهشتی روی 39 فرد ديابتی نوع 2 که از داروی مت­فورمين استفاده مي­کردند، انجام شد. افراد با روش نمونه­گيری ارجاعی انتخاب شده و به­طور تصادفی به دو گروه تقسيم شدند. گروه آزمون روزانه 3 گرم کپسول اسيدلينولئيک مزدوج و گروه کنترل معادل آن کپسول دارونما به­مدت 8 هفته دريافت نمود. در ابتدا و انتهای دوره، لپتين و آديپونکتين سرمی، وزن، دور کمر و دور باسن، درصد توده چربی و توده بدون چربی بدن، در دو گروه اندازه­گيری شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS 13 و آزمون T زوجی و ANOVA تحليل شد.

  يافته­ها: تفاوت آماری معني­داری در تغييرات ميزان سرمی لپتين و آديپونکتين، وزن، نمايه توده بدن، دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن، درصد توده چربی و توده بدون چربی بدن بين دو گروه مشاهده نشد.

نتيجه­گيری: مصرف روزانه اسيدلينولئيک مزدوج به­­مدت دو ماه سبب بهبود وضعيت وزن، ترکيب بدن و سطح سرمی لپتين و آديپونکتين در افراد ديابتی نوع 2 نمي­شود، اما در خصوص اثرات بلندمدت مطالعات بيشتری بايد انجام شود.
نویسندگان: عرب ورامینی عباس, رهبرآزاد مهبیز, مرزبان حسن, یوسفی مشعوف رسول, غریب ناصری محمدکاظم, زاهدی اصل صالح, روحانی محمدرضا, چیت نیس پادماکار, کمیلی غلام رضا, نوری محمدحسین, دزفولیان عبدالرحمن, بهداد اکبر, رضا راست منش, فریدون عزیزی, پروین میرمیران, شهرکی پور مهناز, گل بابایی اسداله, توحیدی سعید, نعمتی نادر, هدایتی مهدی, شیخ الاسلام ربابه
کلیدواژه ها :
: 16772
: 12
: 0
ایندکس شده در :
بسياري از تصميم گيريها در مورد ارائه بهترين درمان و تستهاي تشخيصي در بيمارستانها و كلينيكها براساس شواهد علمي روز گرفته نمي شود. در عين حال، منابع موجود جهت تصميم گيريهاي كلينيكي قابل اعتماد نبوده و يا در بسياري از موارد توسط متخصصين مختلف مورد تناقض مي باشد. در چنين محيطي مسئوليت قضاوت كلينيكي متخصصين بر عهده خود آنان مي باشد. وجود انحراف (Bias) در بسياري از تحقيقات دارا بودن توانائيهاي فراتر از جستجوي تنها در بانكهاي اطلاعاتي را براي درمانگرها اجتناب ناپذير كرده است. درمانگرها بايد مجهز به دانش تجزيه و تحليل تحقيقات علمي شوند. اين دانش توسط پارادايمي جديد در علوم پزشكي تحت عنوان Evidence-Based Practice امكان پذير گشته است. حجم وسيع مقالات چاپ شده در زمينه علوم پزشكي دسترسي و قضاوت در مورد بهترين اطلاعات را غير ممكن ساخته است. بكارگيري Check list مي تواند فرد را در جهت انجام سريع و سيستماتيك و تجزيه و تحليل اطلاعات كمك كند. هدف اين مقاله نشان دادن راهكارهايي سيستماتيك جهت ارزيابي تحقيقات علمي در زمينه مؤثر بودن درمان (Treatment efficiency) مي باشد.
نویسندگان: پروین میرمیران, نسرین امیدوار, فریدون عزیزی, سسسس سسس, زینت السادات موسویانی, سیدمحمد بهبانی, محمدرضا زالی, صفوی نائینی سیدعباس, محسن وزیرنظامی, علی بافقی, غلام رضا حیدری, هومن شریفی, عزیزاله عباسی دزفولی, محمدحسین جبارپوربنیادی, ابوالقاسم دانشورکاخکی, مصطفی حسینی, رضا راست منش, مهرداد عرب, محمدرضا فتح العلومی, سعید فلاح تفتی, محمدرضا مسجدی, ساویز پژوهان, شجیعه نجارصفری, سیدمهدی سیدین اردبیلی
کلیدواژه ها : آگاهي تغذيه اي - نگرش تغذيه اي - نمايه توده بدن - ليپيدهاي سرم
: 36042
: 425
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: شيوع بالاي بيماري هاي غيرواگير و عوامل خطرساز آنها، انجام مداخله اي تغذيه اي جهت پيشگيري ازاين بيماريها را ضروري ساخته است. مطالعه حاضر با هدف فراهم آوردن داده هاي پايه اي در زمينه آگاهي، نگرش و عملكرد شهرنشينان تهراني در مورد تغذيه و رابطه آن با عوامل خطرساز بيماري هاي عمده غيرواگير، طي سال هاي 81-1380 به انجام رسيد. مواد و روشها: اين مطالعه به روش مقطعي در قالب مرحله دوم طرح «مطالعه قند و ليپيد تهران» انجام گرفت. نمونه ها 826 نفر شامل: 457 زن و 369 مرد با محدوده سني 70-20 سال، كه به طور تصادفي از نمونه هاي مطرح قند و ليپيد انتخاب شدند. جهت ارزيابي آگاهي، نگرش و عملكرد از پرسشنامه اي، كه از محاسبه امتياز هاي بخش هاي سه گانه آن، چارك امتيازي به صورت، چارك اول به عنوان ضعيف، چارك دوم و سوم به عنوان متوسط و چارك آخر به عنوان مطلوب كدگذاري شد. داده ها بيوشيميايي شامل قندخون ناشتا، غلظت كلسترول، تري گليسريد و -DHL كلسترول با روش هاي استاندارد اندازه گيري و غلظت -LDL كلسترول محاسبه و نمايه توده بدني (BMI) با اندازه گيري قد و وزن بدست آمد. براي تعيين وجود رابطه ميان آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي افراد مورد بررسي با جنس، سن و ميزان تحصيلات از آزمون آماري Chi-square و با نمايه توده بدني، سطوح ليپيد و ليپوپروتئين ها از همبستگي اسپيرمن استفاده شد. براي بررسي تفاوت اين متغييرها در ميان گروه هاي سني، جنسي، تحصيلي و نيز گروه هاي طبيعي، مرزي و غيرطبيعي كلسترول تام، -LDL كلسترول، تري گلسيريد و BMI از آزمون آماري Kruakal-Wallis استفاده گرديد. در تمام موارد مرز معني دار به صورت P<0.05 تعريف شد. يافته ها: در اين تحقيق آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي به 3 حالت: مطلوب، متوسط و ضعيف تقسيم بندي شد. نتايج در مورد آگاهي 26.5، 52.7 و 20.8 درصد، در مورد نگرش 27.6، 48.9 و 23.5 درصد و در مورد عملكرد 27.4، 51.7 و 20.9 درصد محاسبه شد. ميزان آگاهي افراد 50-30 سال در مقايسه با گروه هاي سني بالاتر، بيشتر بود (P<0.01). ميزان آگاهي افراد با سطح تحصيلات رابطه مستقيم داشت و افراد بي سواد و كم سواد نگرش ضعيف تري نسبت به ساير گروه ها داشتند (P<0.001). ولي عملكرد آنها در حوزه هاي مصرف چربي و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي- عروقي از دارندگان مدرك راهنمايي با ديپلم بهتر بود (P<0.001). عملكرد افراد متاهل نسبت به افراد مجرد، بهتر بود (P<0.001) و اين تفاوت پس از تعديل براي سن از بين رفت. سطح كلسترول تام و -LDL كلسترول با عملكرد تغذيه اي رابطه مستقيم داشتr=0.22) ،(P<0.01 . عملكرد افراد داراي سطح تري گلسيريد حد مرزي، بهتر از افراد طبيعي بود. افراد چاق عملكرد تغذيه اي مطلوب تري نسبت به افراد داراي اضافه وزن و يا وزن طبيعي داشتند و در ضمن نگرش افراد داراي اضافه وزن نسبت به افراد داراي وزن طبيعي بهتر بود .(P<0.001) نتيجه گيري و توصيه ها: سن، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل و وضعيت سلامتي از جمله مواردي هستند كه مي توانند در آگاهي، نگرش و عملكرد افراد تاثير بگذراند. لذا لزوم از روش هاي مختلف جهت بهبود عملكرد تغذيه اي جامعه با در نظر گرفتن عوامل موثر برآن، ضروري به نظر مي رشد.
نویسندگان: مهران سررشته, رضا راست منش, فروغ اعظم طالبان
کلیدواژه ها : كليد واژهها سطح اسيد لاکتيک - ال - كارنيتين - مكملدهي حاد - مسافت طي شده
: 8927
: 24
: 0
ایندکس شده در :

  چكيده

  زمينه و هدف : نتايج مطالعات گذشته در مورد اثر ال-كارنيتين بر سطح اسيد لاكتيك و عملكرد فيزيكي ضد و نقيض است. پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر مصرف يك دوز 2 گرمي ال-كارنيتين دو ساعت قبل از ورزش، بر تغييرات سطح اسيد لاكتيك خون حين و پس از ورزش و مسافت طي شده بدنبال انجام تمرين روي نوار متحرك تا آستانه بيهوازي انجام شد.

  روش بررسي : مطالعه بصورت كارآزمايي باليني يك سوكور و متقاطع روي 12 مرد تكواندوكار سالم با ميانگين سني 0/2±9/19 سال، وزن 4/6±3/71 كيلوگرم، قد 5/4±179 سانتيمتر و نمايه توده بدن 2/1±0/22 انجام شد. نمونهها بصورت مستمر وارد شده و نصف افراد به طور تصادفي به گروه مكمل (6 نفر) و نصف ديگر به گروه دارونما (6 نفر) تقسيم شدند. به گروه مكمل 2 گرم ال كارنيتين در200 ميلي ليتر از يك محلول ترش (آب همراه با 6 قطره آب ليمو) و به گروه دارونما فقط200 ميليليتر محلول ترش داده شد. پس از يك دوره شستشوي 72 ساعته جاي دو گروه تغييركرد. سه نمونه خون در زمانهاي دو ساعت قبل از ورزش، بلافاصله پس از ورزش و سي دقيقه پس از ورزش گرفته شد. روش مورد استفاده براي آزمون ورزش، پروتكل كانكاني روي نوار متحرك بود. از آزمونهاي فريدين، ويلكاكسون جهت تحليل دادهها استفاده گرديد.

  يافتهها : با مصرف ال-كارنيتين سطح اسيد لاكتيك خون به ازاء هر متر مسافت طي شده در فاصله نقطه شروع تا پايان ورزش و نقطه شروع تا سي دقيقه پس از پايان آن در گروه مكمل، به طور معنيداري از افزايش كمتري نسبت به گروه دارونما برخوردار بود (05/0 p< )، ولي در فاصله بين پايان ورزش و سي دقيقه پس از پايان آن تحت تأثير ال-كارنيتين قرار نگرفت. مسافت طي شده روي نوار متحرك در گروه ال-كارنيتين بطور معنيداري بالاتر از دارونما بود (5/408±8/1230 و 9/421±8/1045 متر به ترتيب در گروه مكمل و دارونما، 01/0 p< ). بين BMI و مسافت طي شده، همبستگي معـكوس معنيداري در هر دو گروه مشـاهده شد (680/0- r= ، 01/0 p< و 673/0- r= ، 05/0 p< ، به ترتيب در دارونما و مكمل).

  نتيجهگيري : يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه مصرف يك دوز 2 گرمي خوراكي ال-كارنيتين، دو ساعت قبل از آغاز ورزش، ميتواند از طريق ممانعت از افزايش سطح اسيد لاكتيك خون طي ورزش، باعث بهبود ركورد ورزشكار شود.

  كليد واژهها : سطح اسيد لاكتيك، ال-كارنيتين، مكملدهي حاد، مسافت طي شده

  وصول مقاله: 5/5/84 اصلاح نهايي: 7/9/84 پذيرش مقاله: 10/9/84