مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: رضا راست منش, فروغ اعظم طالبان, احمد رضا جمشیدی, حمید علوی مجد
کلیدواژه ها : آرتریت روماتوئید - شاخص های التهابی - اسید چرب امگا - 3 - ویتامین E
: 24346
: 32
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: اين مطالعه با هدف بررسي اين فرضيه كه آيا در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد، مكملياري با اسيدهاي چرب امگا-3 همراه با ويتامين E ميتواند شاخصهاي باليني، آزمايشگاهي و التهابي فعاليت بيماري را بيشتر از اسيدهاي چرب امگا-3 به تنهايي بهبود بخشد، انجام شد.مواد و روشها: 55 بيمار (50 زن و 5 مرد) با ميانگين سني 11±47 سال در يك كارآزماييِ بالينيِ تصادفي دوسوكور، در سه گروه، مورد بررسي قرار گرفتند. گروه اول، دارونما (2 گرم در روز روغن MCT به اضافه دارونماي ويتامين E)، گروه دوم، اسيدهاي چرب امگا-3 (2/1 گرم در روز) به اضافه دارونماي ويتامين E و گروه سوم، اسيدهاي چرب امگا-3 (2/1 گرم در روز) به اضافه IU 100 ويتامين E دريافت كردند. فعاليت بيماري به وسيله شاخصهاي باليني، بيوشيميايي و التهابي در شروع مطالعه، پايان هفته ششم و دوازدهم، بررسي شد. مقايسه تغييرات بين گروهها با آزمون آناليز واريانس و مقايسه تغييرات درون گروهها با آناليز واريانس اندازهگيري مكرر با قبول سطح معنيداري 05/0P< مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: بهبود شاخصهاي باليني (تعداد مفاصل دردناك، تعداد مفاصل متورم، ارزيابي كلي پزشك و بيمار از وضعيت بيماري، وضعيت عمومي، ميزان درد و شاخص امتياز فعاليت بيماري)، بيوشيميايي، التهابي، اكسيداسيون و نمره پرسشنامه ارزيابي سلامت در گروه "امگا-3 به تنهايي" و "امگا-3 توأم با ويتامين E" نسبت به گروه "دارونما" بارزتر بود (01/0 P<). بعد از 12 هفته، بهبود معنيداري (05/0P<) در گروه "امگا-3 به تنهايي" و "امگا-3 توأم با ويتامين E" نسبت به گروه "دارونما" در مورد شاخصهاي خشكي صبحگاهي مفاصل و پرسشنامه ارزيابي سلامت مشاهده شد. نتيجه گيري: مصرف اسيدهاي چرب امگا-3 ، توام با ويتامين E بسياري از شاخصهاي باليني و بيوشيميايي را بهبود بخشيد، ولي در بيشتر موارد، جز كاهش اكسيداسيون و كاهش ميزان رسوب اريتروسيت، تفاوت معنيداري بين دو گروه "امگا-3 به تنهايي" و "امگا-3 توأم با ويتامين E" وجود نداشت.
نویسندگان: رضا راست منش, مهدی هدایتی, فرشته دستفروشان , سعید رضوانی خراسانی
کلیدواژه ها :
: 24070
: 30
: 0
ایندکس شده در :

  اهداف: مطالعات حيوانی و کشت سلولی خواص مفيدی را برای اسيدلينولئيک مزدوج ( CLA ) گزارش کرده­اند که شامل کاهش وزن، کاهش توده چربی، افزايش پروتئين و کاهش تجمع چربی در بدن است. مطالعه حاضر به­منظور بررسی اثرات CLA بر وزن، ترکيب بدن و سطح سرمی لپتين و آديپونکتين بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 انجام شد.

  مواد و روش­ها: اين کارآزمايی بالينی تصادفی دوسوکور در سال 1387 در پژوهشکده علوم غدد درون­ريز و متابوليسم دانشگاه علومپزشکی شهيد بهشتی روی 39 فرد ديابتی نوع 2 که از داروی مت­فورمين استفاده مي­کردند، انجام شد. افراد با روش نمونه­گيری ارجاعی انتخاب شده و به­طور تصادفی به دو گروه تقسيم شدند. گروه آزمون روزانه 3 گرم کپسول اسيدلينولئيک مزدوج و گروه کنترل معادل آن کپسول دارونما به­مدت 8 هفته دريافت نمود. در ابتدا و انتهای دوره، لپتين و آديپونکتين سرمی، وزن، دور کمر و دور باسن، درصد توده چربی و توده بدون چربی بدن، در دو گروه اندازه­گيری شد. داده­ها با نرم­افزار SPSS 13 و آزمون T زوجی و ANOVA تحليل شد.

  يافته­ها: تفاوت آماری معني­داری در تغييرات ميزان سرمی لپتين و آديپونکتين، وزن، نمايه توده بدن، دور کمر، نسبت دور کمر به دور باسن، درصد توده چربی و توده بدون چربی بدن بين دو گروه مشاهده نشد.

نتيجه­گيری: مصرف روزانه اسيدلينولئيک مزدوج به­­مدت دو ماه سبب بهبود وضعيت وزن، ترکيب بدن و سطح سرمی لپتين و آديپونکتين در افراد ديابتی نوع 2 نمي­شود، اما در خصوص اثرات بلندمدت مطالعات بيشتری بايد انجام شود.
نویسندگان: مهران سررشته, رضا راست منش, فروغ اعظم طالبان
کلیدواژه ها : كليد واژهها سطح اسيد لاکتيک - ال - كارنيتين - مكملدهي حاد - مسافت طي شده
: 7999
: 24
: 0
ایندکس شده در :

  چكيده

  زمينه و هدف : نتايج مطالعات گذشته در مورد اثر ال-كارنيتين بر سطح اسيد لاكتيك و عملكرد فيزيكي ضد و نقيض است. پژوهش حاضر با هدف تعيين اثر مصرف يك دوز 2 گرمي ال-كارنيتين دو ساعت قبل از ورزش، بر تغييرات سطح اسيد لاكتيك خون حين و پس از ورزش و مسافت طي شده بدنبال انجام تمرين روي نوار متحرك تا آستانه بيهوازي انجام شد.

  روش بررسي : مطالعه بصورت كارآزمايي باليني يك سوكور و متقاطع روي 12 مرد تكواندوكار سالم با ميانگين سني 0/2±9/19 سال، وزن 4/6±3/71 كيلوگرم، قد 5/4±179 سانتيمتر و نمايه توده بدن 2/1±0/22 انجام شد. نمونهها بصورت مستمر وارد شده و نصف افراد به طور تصادفي به گروه مكمل (6 نفر) و نصف ديگر به گروه دارونما (6 نفر) تقسيم شدند. به گروه مكمل 2 گرم ال كارنيتين در200 ميلي ليتر از يك محلول ترش (آب همراه با 6 قطره آب ليمو) و به گروه دارونما فقط200 ميليليتر محلول ترش داده شد. پس از يك دوره شستشوي 72 ساعته جاي دو گروه تغييركرد. سه نمونه خون در زمانهاي دو ساعت قبل از ورزش، بلافاصله پس از ورزش و سي دقيقه پس از ورزش گرفته شد. روش مورد استفاده براي آزمون ورزش، پروتكل كانكاني روي نوار متحرك بود. از آزمونهاي فريدين، ويلكاكسون جهت تحليل دادهها استفاده گرديد.

  يافتهها : با مصرف ال-كارنيتين سطح اسيد لاكتيك خون به ازاء هر متر مسافت طي شده در فاصله نقطه شروع تا پايان ورزش و نقطه شروع تا سي دقيقه پس از پايان آن در گروه مكمل، به طور معنيداري از افزايش كمتري نسبت به گروه دارونما برخوردار بود (05/0 p< )، ولي در فاصله بين پايان ورزش و سي دقيقه پس از پايان آن تحت تأثير ال-كارنيتين قرار نگرفت. مسافت طي شده روي نوار متحرك در گروه ال-كارنيتين بطور معنيداري بالاتر از دارونما بود (5/408±8/1230 و 9/421±8/1045 متر به ترتيب در گروه مكمل و دارونما، 01/0 p< ). بين BMI و مسافت طي شده، همبستگي معـكوس معنيداري در هر دو گروه مشـاهده شد (680/0- r= ، 01/0 p< و 673/0- r= ، 05/0 p< ، به ترتيب در دارونما و مكمل).

  نتيجهگيري : يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه مصرف يك دوز 2 گرمي خوراكي ال-كارنيتين، دو ساعت قبل از آغاز ورزش، ميتواند از طريق ممانعت از افزايش سطح اسيد لاكتيك خون طي ورزش، باعث بهبود ركورد ورزشكار شود.

  كليد واژهها : سطح اسيد لاكتيك، ال-كارنيتين، مكملدهي حاد، مسافت طي شده

  وصول مقاله: 5/5/84 اصلاح نهايي: 7/9/84 پذيرش مقاله: 10/9/84


نویسندگان: راهبه شاکر حسینی, یداله محرابی , مهرداد شعاع کاظمی , لیدا نوایی
کلیدواژه ها :
: 16110
: 65
: 0
ایندکس شده در :