مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: پروین میرمیران, نسرین امیدوار, فریدون عزیزی, سسسس سسس, زینت السادات موسویانی, سیدمحمد بهبانی, محمدرضا زالی, صفوی نائینی سیدعباس, محسن وزیرنظامی, علی بافقی, غلام رضا حیدری, هومن شریفی, عزیزاله عباسی دزفولی, محمدحسین جبارپوربنیادی, ابوالقاسم دانشورکاخکی, مصطفی حسینی, رضا راست منش, مهرداد عرب, محمدرضا فتح العلومی, سعید فلاح تفتی, محمدرضا مسجدی, ساویز پژوهان, شجیعه نجارصفری, سیدمهدی سیدین اردبیلی
کلیدواژه ها : آگاهي تغذيه اي - نگرش تغذيه اي - نمايه توده بدن - ليپيدهاي سرم
: 31448
: 425
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: شيوع بالاي بيماري هاي غيرواگير و عوامل خطرساز آنها، انجام مداخله اي تغذيه اي جهت پيشگيري ازاين بيماريها را ضروري ساخته است. مطالعه حاضر با هدف فراهم آوردن داده هاي پايه اي در زمينه آگاهي، نگرش و عملكرد شهرنشينان تهراني در مورد تغذيه و رابطه آن با عوامل خطرساز بيماري هاي عمده غيرواگير، طي سال هاي 81-1380 به انجام رسيد. مواد و روشها: اين مطالعه به روش مقطعي در قالب مرحله دوم طرح «مطالعه قند و ليپيد تهران» انجام گرفت. نمونه ها 826 نفر شامل: 457 زن و 369 مرد با محدوده سني 70-20 سال، كه به طور تصادفي از نمونه هاي مطرح قند و ليپيد انتخاب شدند. جهت ارزيابي آگاهي، نگرش و عملكرد از پرسشنامه اي، كه از محاسبه امتياز هاي بخش هاي سه گانه آن، چارك امتيازي به صورت، چارك اول به عنوان ضعيف، چارك دوم و سوم به عنوان متوسط و چارك آخر به عنوان مطلوب كدگذاري شد. داده ها بيوشيميايي شامل قندخون ناشتا، غلظت كلسترول، تري گليسريد و -DHL كلسترول با روش هاي استاندارد اندازه گيري و غلظت -LDL كلسترول محاسبه و نمايه توده بدني (BMI) با اندازه گيري قد و وزن بدست آمد. براي تعيين وجود رابطه ميان آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي افراد مورد بررسي با جنس، سن و ميزان تحصيلات از آزمون آماري Chi-square و با نمايه توده بدني، سطوح ليپيد و ليپوپروتئين ها از همبستگي اسپيرمن استفاده شد. براي بررسي تفاوت اين متغييرها در ميان گروه هاي سني، جنسي، تحصيلي و نيز گروه هاي طبيعي، مرزي و غيرطبيعي كلسترول تام، -LDL كلسترول، تري گلسيريد و BMI از آزمون آماري Kruakal-Wallis استفاده گرديد. در تمام موارد مرز معني دار به صورت P<0.05 تعريف شد. يافته ها: در اين تحقيق آگاهي، نگرش و عملكرد تغذيه اي به 3 حالت: مطلوب، متوسط و ضعيف تقسيم بندي شد. نتايج در مورد آگاهي 26.5، 52.7 و 20.8 درصد، در مورد نگرش 27.6، 48.9 و 23.5 درصد و در مورد عملكرد 27.4، 51.7 و 20.9 درصد محاسبه شد. ميزان آگاهي افراد 50-30 سال در مقايسه با گروه هاي سني بالاتر، بيشتر بود (P<0.01). ميزان آگاهي افراد با سطح تحصيلات رابطه مستقيم داشت و افراد بي سواد و كم سواد نگرش ضعيف تري نسبت به ساير گروه ها داشتند (P<0.001). ولي عملكرد آنها در حوزه هاي مصرف چربي و عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي- عروقي از دارندگان مدرك راهنمايي با ديپلم بهتر بود (P<0.001). عملكرد افراد متاهل نسبت به افراد مجرد، بهتر بود (P<0.001) و اين تفاوت پس از تعديل براي سن از بين رفت. سطح كلسترول تام و -LDL كلسترول با عملكرد تغذيه اي رابطه مستقيم داشتr=0.22) ،(P<0.01 . عملكرد افراد داراي سطح تري گلسيريد حد مرزي، بهتر از افراد طبيعي بود. افراد چاق عملكرد تغذيه اي مطلوب تري نسبت به افراد داراي اضافه وزن و يا وزن طبيعي داشتند و در ضمن نگرش افراد داراي اضافه وزن نسبت به افراد داراي وزن طبيعي بهتر بود .(P<0.001) نتيجه گيري و توصيه ها: سن، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل و وضعيت سلامتي از جمله مواردي هستند كه مي توانند در آگاهي، نگرش و عملكرد افراد تاثير بگذراند. لذا لزوم از روش هاي مختلف جهت بهبود عملكرد تغذيه اي جامعه با در نظر گرفتن عوامل موثر برآن، ضروري به نظر مي رشد.
نویسندگان: راهبه شاکر حسینی, یداله محرابی , مهرداد شعاع کاظمی , لیدا نوایی
کلیدواژه ها :
: 15046
: 65
: 0
ایندکس شده در :
نویسندگان: عرب ورامینی عباس, رهبرآزاد مهبیز, مرزبان حسن, یوسفی مشعوف رسول, غریب ناصری محمدکاظم, زاهدی اصل صالح, روحانی محمدرضا, چیت نیس پادماکار, کمیلی غلام رضا, نوری محمدحسین, دزفولیان عبدالرحمن, بهداد اکبر, رضا راست منش, فریدون عزیزی, پروین میرمیران, شهرکی پور مهناز, گل بابایی اسداله, توحیدی سعید, نعمتی نادر, هدایتی مهدی, شیخ الاسلام ربابه
کلیدواژه ها :
: 14222
: 12
: 0
ایندکس شده در :
بسياري از تصميم گيريها در مورد ارائه بهترين درمان و تستهاي تشخيصي در بيمارستانها و كلينيكها براساس شواهد علمي روز گرفته نمي شود. در عين حال، منابع موجود جهت تصميم گيريهاي كلينيكي قابل اعتماد نبوده و يا در بسياري از موارد توسط متخصصين مختلف مورد تناقض مي باشد. در چنين محيطي مسئوليت قضاوت كلينيكي متخصصين بر عهده خود آنان مي باشد. وجود انحراف (Bias) در بسياري از تحقيقات دارا بودن توانائيهاي فراتر از جستجوي تنها در بانكهاي اطلاعاتي را براي درمانگرها اجتناب ناپذير كرده است. درمانگرها بايد مجهز به دانش تجزيه و تحليل تحقيقات علمي شوند. اين دانش توسط پارادايمي جديد در علوم پزشكي تحت عنوان Evidence-Based Practice امكان پذير گشته است. حجم وسيع مقالات چاپ شده در زمينه علوم پزشكي دسترسي و قضاوت در مورد بهترين اطلاعات را غير ممكن ساخته است. بكارگيري Check list مي تواند فرد را در جهت انجام سريع و سيستماتيك و تجزيه و تحليل اطلاعات كمك كند. هدف اين مقاله نشان دادن راهكارهايي سيستماتيك جهت ارزيابي تحقيقات علمي در زمينه مؤثر بودن درمان (Treatment efficiency) مي باشد.
نویسندگان: رضا راست منش, فروغ اعظم طالبان, احمد رضا جمشیدی, حمید علوی مجد
کلیدواژه ها : آرتریت روماتوئید - شاخص های التهابی - اسید چرب امگا - 3 - ویتامین E
: 22359
: 32
: 0
ایندکس شده در :
سابقه و هدف: اين مطالعه با هدف بررسي اين فرضيه كه آيا در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد، مكملياري با اسيدهاي چرب امگا-3 همراه با ويتامين E ميتواند شاخصهاي باليني، آزمايشگاهي و التهابي فعاليت بيماري را بيشتر از اسيدهاي چرب امگا-3 به تنهايي بهبود بخشد، انجام شد.مواد و روشها: 55 بيمار (50 زن و 5 مرد) با ميانگين سني 11±47 سال در يك كارآزماييِ بالينيِ تصادفي دوسوكور، در سه گروه، مورد بررسي قرار گرفتند. گروه اول، دارونما (2 گرم در روز روغن MCT به اضافه دارونماي ويتامين E)، گروه دوم، اسيدهاي چرب امگا-3 (2/1 گرم در روز) به اضافه دارونماي ويتامين E و گروه سوم، اسيدهاي چرب امگا-3 (2/1 گرم در روز) به اضافه IU 100 ويتامين E دريافت كردند. فعاليت بيماري به وسيله شاخصهاي باليني، بيوشيميايي و التهابي در شروع مطالعه، پايان هفته ششم و دوازدهم، بررسي شد. مقايسه تغييرات بين گروهها با آزمون آناليز واريانس و مقايسه تغييرات درون گروهها با آناليز واريانس اندازهگيري مكرر با قبول سطح معنيداري 05/0P< مورد قضاوت آماري قرار گرفت. يافته ها: بهبود شاخصهاي باليني (تعداد مفاصل دردناك، تعداد مفاصل متورم، ارزيابي كلي پزشك و بيمار از وضعيت بيماري، وضعيت عمومي، ميزان درد و شاخص امتياز فعاليت بيماري)، بيوشيميايي، التهابي، اكسيداسيون و نمره پرسشنامه ارزيابي سلامت در گروه "امگا-3 به تنهايي" و "امگا-3 توأم با ويتامين E" نسبت به گروه "دارونما" بارزتر بود (01/0 P<). بعد از 12 هفته، بهبود معنيداري (05/0P<) در گروه "امگا-3 به تنهايي" و "امگا-3 توأم با ويتامين E" نسبت به گروه "دارونما" در مورد شاخصهاي خشكي صبحگاهي مفاصل و پرسشنامه ارزيابي سلامت مشاهده شد. نتيجه گيري: مصرف اسيدهاي چرب امگا-3 ، توام با ويتامين E بسياري از شاخصهاي باليني و بيوشيميايي را بهبود بخشيد، ولي در بيشتر موارد، جز كاهش اكسيداسيون و كاهش ميزان رسوب اريتروسيت، تفاوت معنيداري بين دو گروه "امگا-3 به تنهايي" و "امگا-3 توأم با ويتامين E" وجود نداشت.